Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige opdrachten en overeenkomsten van/aan/met Trienko reclame bv.

Artikel 2 Offertes
Prijzen en condities zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden tot 14 dagen na offertedatum. Alle orders zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging van Trienko reclame bv. Trienko reclame bv heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die zij normaliter aan haar klanten in rekening brengt. Aan de gemaakte vergissing is Trienko reclame bv niet gebonden.

Artikel 3 Levering
a. Indien de klant wenst dat de goederen aan haar adres worden geleverd, is Trienko reclame bv bereid een transport voor de klant te organiseren. De goederen reizen dan voor rekening en risico van de klant. Indien er klachten zijn over het vervoer, is Trienko reclame bv daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk.
b. De levertijd zal zo veel als mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact op worden genomen met de klant.
c. De in de offerte genoemde levertijd vangt pas aan nadat het door de klant aangeleverde bestand door Trienko reclame bv is goedgekeurd.
d. Overschrijding van de in de offerte genoemde levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van Trienko reclame bv en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.
e. Goederen worden geleverd op het eerste adres dat bij ons bekend is tijdens het aanvragen van de offerte. Indien u de goederen op een ander adres afgeleverd wilt hebben, kunt u dat in overleg per mail kenbaar maken.

Artikel 4 Spoed
a. Er is sprake van spoed in de zin van dit artikel indien de klant de goederen eerder wenst te ontvangen dan op de offerte genoemde levertijd, met inbegrip van de in dat artikel voor Trienko reclame bv opgenomen uitloopmogelijkheid.
b. In geval van spoedproductie is Trienko reclame bv gerechtigd een spoedtarief in rekening te brengen bovenop de geoffreerde prijs van maximaal 50% van de offerteprijs.
c. In geval van een spoedzending is Trienko reclame bv gerechtigd de extra koerierskosten volledig bij de klant in rekening te brengen.
d. De levertijd welke in de spoedzending wordt genoemd zal zo veel als mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend.
e. Overschrijding van de in artikel 4.d genoemde levertijd leidt niet tot aansprakelijkheidstelling van Trienko reclame bv en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Transportkosten
a. Indien de klant wenst dat Trienko reclame bv het vervoer organiseert, gaat Trienko reclame bv in de offerte uit van een normaal transport door een koeriersdienst. Indien een normaal transport redelijkerwijs niet mogelijk is (dit naar oordeel van Trienko reclame bv) zullen de extra transportkosten voor rekening van de klant komen.
b. Indien Trienko reclame bv het transport ten behoeve van de klant heeft georganiseerd, vindt aflevering door de vervoerder plaats op het adres dat in de offerte is genoemd, tenzij Trienko reclame bv schriftelijk met een ander adres heeft ingestemd. Alle extra kosten voor het afleveren aan een verkeerd adres, dan wel het niet kunnen afleveren doordat er niemand aanwezig was om de goederen in ontvangst te nemen, komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Prijzen en bepalingen
a. Prijzen zijn exclusief BTW. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve van de klant, geschiedt dit voor diens rekening en risico.
b. Betaling is a contant, vooruit/bij order of binnen 14 dagen na factuurdatum zoals is afgesproken in de offerte en op een door Trienko reclame bv aangegeven bankrekening.
c. Trienko reclame bv kan de klant te allen tijde zekerheid vragen, dan wel (een gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen. Indien de klant daar niet toe bereid is, is Trienko reclame bv gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit laat onverlet de verplichting van de klant tot voldoening van de factuur van Trienko reclame bv.
d. Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zal vanaf de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Bovendien is de klant dan tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 250 euro, behoudens het recht van Trienko reclame bv om de volledige door haar gemaakte incassokosten bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
a. Geleverde goederen die niet volledig zijn betaald blijven eigendom van Trienko reclame bv. De klant mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen.
b. Trienko reclame bv heeft het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van een schadevergoeding en winstderving aan Trienko reclame bv.
c. Indien Trienko reclame bv een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, is zij nimmer jegens de klant aansprakelijk voor de dientengevolge door de klant geleden schade, zoals (doch niet uitsluitend) opslagkosten en herstelkosten.

Artikel 8 Wijzigingen
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant, van welke aard ook, die door de klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken, worden aan de klant extra berekend. Opgave van wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
a. Door het geven van een opdracht verklaart de klant dat hij geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart hij Trienko reclame bv voor alle aansprakelijkheid jegens derden, daaronder tevens begrepen de kosten van rechtsbijstand
b. Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door Trienko reclame bv aan de klant worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij Trienko reclame bv. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Trienko reclame bv.
c. Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale gegevensdragers etc. blijven, tenzij deze door de klant zijn verstrekt, eigendom van Trienko reclame bv. . Trienko reclame bv is niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10 Aanleveren originelen
Originelen dienen op de door Trienko reclame bv aangegeven wijze te worden aangeleverd. Indien op een andere manier wordt aangeleverd, is dat voor eigen verantwoordelijkheid van de klant en kunnen extra kosten aan de klant worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit negatief beinvloed worden. Trienko reclame bv kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 Afwijkingen
a. De klant is zich er van bewust dat kleur, scherpte, structuur en materiaal nooit kan worden gegarandeerd. Afwijkingen daarin zijn geen reden voor afkeuring van de order.
b. Ook bij nabestellingen zijn afwijkingen geen reden tot afkeuring van de order.
c. Trienko reclame bv heeft het recht 10% af te wijken van formaat.
d. Indien een opgegeven lettertype niet beschikbaar is, kan dit, in overleg met de klant, vervangen worden door een daar op gelijkend lettertype.
e. Trienko reclame bv is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. Trienko reclame bv is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. Trienko reclame bv is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
b. In geval van aansprakelijkheid van Trienko reclame bv heeft Trienko reclame bv de keuze tussen hernieuwde levering van producten, dan wel restitutie c.q. kwijtschelding van het factuurbedrag.
c. Indien de klant Trienko reclame bv opdracht geeft voor het plaatsen of bevestigen van reclame-borden, lichtbakken, spandoeken etc. dient de klant zelf zorg te dragen voor een eventueel benodigde vergunning c.q. anderszins vereiste toestemming van derden. Indien hieraan niet is voldaan en na plaatsing of bevestiging blijkt dat er wel een vergunning of toestemming van derden vereist was, dan zijn alle kosten voor zowel de bevestiging als voor de verwijdering, herplaatsing, eventueel herstel van aangebrachte schade en eventuele boetes voor rekening van de klant.
d. Trienko reclame bv staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de klant of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
e. Trienko reclame bv is nimmer aansprakelijk voor stormschade.
f. Trienko reclame bv is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen c.q. het herstellen van het loslaten, omvallen of wegwaaien van door haar bevestigde goederen c.q. materialen.
g. De klant vrijwaart Trieko reclame bv voor alle schade toegebracht aan derden, daaronder begrepende kosten van rechtsbijstand.

Artikel 13 Klachten
Eventuele klachten over de aan de klant geleverde goederen dienen binnen vijf dagen na levering, althans nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Trienko reclame bv bekend te worden gemaakt. Daarna geldt de order als geaccepteerd en vervalt ieder recht op reclame.
b. Goederen waarover klachten bestaan, dienen te allen tijde geretourneerd te worden aan Trienko reclame bv zodat Trienko reclame bv de klacht kan beoordelen en in onderling overleg kan herstellen.
c. Indien de klant een klacht zelf herstelt, vervalt de aansprakelijkheid van Trienko reclame bv. Trienko reclame bv is bovendien niet aansprakelijk voor de kosten van herstel door de klant zelf of door derden uitgevoerd.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden
a. Trienko reclame bv is gerechtigd om een opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten uitvoeren.
b. Indien er fouten zijn ontstaan in het door een derde verricht werk c.q. daardoor schade is ontstaan, is Trienko reclame bv daarvoor niet aansprakelijk en dient de klant de betreffende derde rechtstreeks aan te spreken.

Artikel 15 Annulering
Indien de klant de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren, dan is de klant een boete verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de reeds door Trienko reclame bv gemaakte kosten, onverminderd het recht van Trienko reclame bv om daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 16 Ontbinding
Mocht een der partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of naar zijn keuze nakoming van de verplichtingen op te schorten totdat door of namens de andere partij zekerheid wordt gesteld. Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake de nakoming van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de geleverde zaken.

Artikel 17 Nietigheid
Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mocht worden geoordeeld, heeft dat geen gevolg voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18 Geschillenregeling
a. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
b. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort. Onze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 30 – 09 – 2009 bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Referentie, 31017382/KvK01/1786910 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Trienko Reclame Studio bv, handelsnaam Trienko reclame bv. Pastoor Pieckweg 36, 3828 PR Amersfoort

 
 • Winkelmand


 •  
 • offerte-op-maat

 • Trienko klantenservice

  Gratis opmaak van uw drukdocument*
  Gratis controle van uw drukdocumenten
  Vaste klanten extra korting!
  Montage service

 • Logo contact

  Breelandhof 3
  3828 VL Hoogland
  T. 06 23 35 38 19
  info@trienko.nl

 • voordeliger

 • alle prijzen

  Alle prijzen gaan uit van druk-
  klare documenten. Alle genoemde
  prijzen zijn excl. btw en verzend-
  kosten. Betaling op rekening voor
  vaste klanten. Prijswijzigingen
  voorbehouden. Alle leveringen
  volgens onze leveringsvoor-
  waarden>>Afhalen is mogelijk
  alleen op afspraak!